รายละเอียด
ลำดับ หัวข้อ ชนิดไฟล์
1 ขอเชิญบุคลากรเทศบาลตำบลชนบทและประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามกาารสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่..) พ.ศ....
3 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4 ขอเชิญบุคลากรเทศบาลตำบลชนบท ตอบแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
5 ประกาศ รับสมัครการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2566)
6 ประชาสัมพันธ์ : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปี 2566 ไม่มีไฟล์แนบ
7 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
8 ประกาศ ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9 การรับโอนพนักงาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
10 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (สายงานผู้บริหาร)
11 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ไม่มีไฟล์แนบ
12 ประกาศ รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2564
13 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
14 การให้บริการรับชำระภาษีช่วงพักกลางวัน
15 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
16 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
17 ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
19 ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563
20 ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (รองปลัดเทศบาล)
21 ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (1.นักวิชาการศึกษา 2.วิศวกรโยธา)
22 [ ประชาสัมพันธ์] โครงการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2564
23 ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2559/60 (สื่อแผ่นพับ)