เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
194   คน
สถิติทั้งหมด
47511   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 และเลขานุการนายกเทศมนตรี    873.06k
ประกาศ รับสมัครการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2566)    6.51M
ประกาศ รับสมัครการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2566)    5.93M
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลชนบท    2.98M
การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    1.24M
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    586.58k
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    819.01k
ประกาศ ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    3.07M
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    1.98M
ประกาศ นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    802.48k
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565    2.02M
ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    323.44k
ประกาศเทศบาลตำบลชนบท เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)    1.99M
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ประจำปีงบประมาณ 2564)    8.16M
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    2.61M
ประกาศ เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรมการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560    3.41M
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564    2.04M
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่1/2564    313.73k
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.2540 5 บทความ    305.77k
ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน    1.51M
คู่มือการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย    219.27k
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง    3.06M
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21     929.44k
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    560.95k
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    325.71k
คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    641.07k
คู่มือการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลชนบท    143k
คู่มือการชำระภาษี ปี 2563    5.69M


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1