เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
197   คน
สถิติทั้งหมด
47514   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

นโยบายผู้บริหาร 

 

 

 

นายคุณานนต์  หินเธาว์

นายกเทศมนตรีตำบลชนบท

 

           กระผม นายคุณานนต์  หินเธาว์ นายกเทศมนตรีตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 มีนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตำบลชนบท มีรายละเอียด ดังนี้

 

1. นโยบายเร่งด่วน

           เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย โรคติดต่อ อาทิ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นต้น

 

2. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

           จะดำเนินการพัฒนาทางด้านการสาธารณสุขเชิงรุก คือ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรค โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

           2.1 เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยเน้นการส่งเสริมให้ออกกำลังกาย การจัดให้มีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้กับชุมชนพร้อมอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น จัดกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท พร้อมปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ไฟส่องสว่างสนามกีฬา และเล่นกีฬาให้ได้มาตรฐาน

             2.2 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน จัดระบบหลักประกันสุขภาพให้ สามารถเป็นหน่วยงาน ที่ให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และมีศูนย์กู้ชีพ 1669 บริการตลอด 24 ชั่วโมง

             2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุม ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตรายและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยประชาชน เพื่อประชาชน

             2.4 ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน (อสม.) ด้วยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต อสม. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์คาวมรู้ อสม. ในการดูแลประชาชน สร้างเครือข่ายงานสาธารณสุขชุมชน

             2.5 พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าร้านอาหาร แผงลอยให้ ถูกสุขลักษณะทั้งด้านสถานที่และด้านสุขาภิบาล อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคเพื่อเข้าสู่อาหารสะอาด รสชาติอร่อย

 

3. นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

           จะดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้

           3.1 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ ตลอดจนทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน ชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายแนวร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน อปพร.งานป้อง กันฯ และตำรวจ เพื่อเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ

           3.2 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย จะดำเนินการจัดให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย การจัดหาอุปกรณ์ ดับเพลิงติดตั้งในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างทั่วถึง การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นกำลังสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัยแบบบูรณาการ

           3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งชุมชนกลุ่มเครือข่ายเข็มแข็ง/เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด และจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ชุมชนสามารถคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในชุมชนและป้องกันไม่ให้คนในชุมชนกลับไปติดยาเสพติดได้อีก

 

4. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เทศบาลตำบลชนบทจะดำเนินการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน

          4.1 รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชน

          4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

          4.3 ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะในชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

          4.4 สนับสนุนส่งเสริมให้ ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อย่างยั่งยืน

 

5. นโยบายด้านการพัฒนาชุมชน

          จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพ

          5.1 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาตนเองตามโครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลได้ จัดขึ้น

          5.2 สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้เอง และทำหน้าที่เป็นตัวแทน ของประชาชนในการนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาเสนอให้เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมและจัดทำแผนแม่บทชุมชน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมหรือประชาคมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ภาคประชาชนและชุมชน

          5.3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการและเชื่อมโยงการทำงาน ด้านสวัสดิการสังคมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ประชาชนมีความรักสามัคคีและมีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือและร่วมมือกันพัฒนาเทศบาลตำบลชนบทให้เจริญ โดยการจัดกิจกรรมการ พัฒนาร่วมกัน การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ อาทิ การจัดการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

          5.5 ส่งเสริมกิจกรรม และการแสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่ม LGBT ได้แสดงศักยภาพ ออกสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 

6. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

          เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีการดำเนินการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

          6.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ มาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ ที่ดีมีคุณภาพ ทันสมัยเพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้า สู่ระบบโรงเรียน และส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อเปิดโอกาสให้ เด็กเยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาส เรียนฟรี เรียนดี และเรียนอย่างมีคุณภาพ

         6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

         6.3 ดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวให้คงความเป็นเอกลักษณ์ ของเทศบาลตำบลชนบทไว้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานไหมประจำอำเภอ งานบรวงสรวงเจ้าคุณพ่อฯ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีปีใหม่

         6.4 ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเทศบาลตำบลชนบทโดยความร่วมมือกับทุกองค์กรศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนและเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการนำหลักการทางศาสนามาใช้

 

7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

         จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลชนบท ได้รับความสะดวก สบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น             7.1 จะดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จำเป็น อาทิ ถนน ทางเดินเท้า ท่อระบาย  น้ำ ไฟฟ้า และน้ำประปาในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วน และเต็มพื้นที่

         7.2 จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพ

         7.3 จะดำเนินการผลักดันโครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่

         7.4 จะดำเนินการผลักดันโครงการระบบระบายน้ำในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนโดยประสานความร่วมมือ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         7.5 จะดำเนินการปรับปรุงระบบจราจร ให้เป็นระบบโดยประสานความร่วมมือ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้ถนน และเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

8. นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

        หัวใจหลักของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ คือ การจัดหารายได้ ให้กับเทศบาลเพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ และเสริมสร้างพัฒนารายได้ให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชน มีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พร้อมน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีดังนี้

        8.1 การพัฒนารายได้ของเทศบาล เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายที่วางไว้ ในส่วนของการจัดเก็บรายได้นั้น จะยึดหลักการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมเพื่อมิให้ประชาชนเดือดร้อน พร้อมทั้งจัดระบบอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระภาษี มีการให้บริการรับชำระภาษีแบบเคลื่อนที่ และในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องจัดหางบประมาณจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน โดยการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง/กรม จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีงบประมาณมาพัฒนาเทศบาลตำบลชนบทอย่างต่อเนื่อง

        8.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ พัฒนากลุมอาชีพต่าง ๆ ให้เหมาะสม กับสภาวะและบริบทของท้องถิ่น

        8.3 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพปัจจุบันและให้การช่วยเหลือชุมชน

 

9. นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

        การดำเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง การจัดการบริหาร นับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะผลักดันให้การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการไว้ ดังนี้

        9.1 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยพัฒนากลไกการทำงานในรูปแบบสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการทำงานของผู้บริหารได้ตลอดเวลา

        9.2 ดำเนินการบริหารงานเทศบาล เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล ในทุกขั้นตอนการบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ จะเร่งรัดปรับปรุง ให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนากระบวนการทำงาน ให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ และพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของเทศบาลตำบลชนบท เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

        9.3 จะเร่งรัดพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้เพื่อให้สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา และพัฒนาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาการให้บริการเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และประชาชนพึงพอใจ

        9.4 ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้เข้าถึงการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลชนบทได้ทุกระดับ

 

 

 เข้าชม : 501