เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
194   คน
สถิติทั้งหมด
47511   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

สำนักปลัดเทศบาล

นายอยุธย์ กุมภิโร
ปลัดเทศบาลตำบลชนบท
นางสาวผกายมาส จันทบุตร
รองปลัดเทศบาลตำบลชนบท
จ่าสิบเอกนิคม อภัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลชนบท
นางรัตนา กระพี้แดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายปภังกร วิทุรัช
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวรื่นกมล ชลไพร
นิติกรปฏิบัติการ
นางนัตยา การาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสฤษดิ์ อุทา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นายนพดล ศรีบุพิมพ์
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
สิบเอกอลงกรณ์ ประชากูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายเทพนรินทร์ ค้ำชู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวนิรัน บุรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางภัชรี โนสูงเนิน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาววลัยรัตน์ แก่นท้าว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววิไลพร เกยพุดซา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเปรมสินี ขาวพล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวจรุณี เค้างิ้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก