เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
20930   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

สำนักปลัดเทศบาล

จ่าเอกยุทธนา ตาบ้านดู่
ปลัดเทศบาล
นางสยุมพร ศรีวังสุ
รองปลัดเทศบาลตำบลชนบท
นางสาวพรรณพิศ โควินทะสุด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลชนบท
นางรัตนา กระพี้แดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายปภังกร วิทุรัช
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวรื่นกมล ชลไพร
นิติกรปฏิบัติการ
นางนัตยา การาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายนพดล ศรีบุพิมพ์
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
สิบเอกอลงกรณ์ ประชากูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายเทพนรินทร์ ค้ำชู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางภัชรี โนสูงเนิน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาววลัยรัตน์ แก่นท้าว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจรุณี เค้างิ้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก