เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
10127   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

สำนักปลัดเทศบาล

จ่าเอกยุทธนา ตาบ้านดู่
ปลัดเทศบาล
นายวิทูล สุขเพีย
รองปลัดเทศบาล
นายวิทูล สุขเพีย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางเสาวลักษณ์ สิริลักขณาภรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางรัตนา กระพี้แดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายปภังกร วิทุรัช
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวรื่นกมล ชลไพร
นิติกรปฏิบัติการ
นางสุมามาลย์ จันทเขต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางภัทราภรณ์ สีไสว
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายนพดล ศรีบุพิมพ์
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
นางสาวปูริดา สุดอาราม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สิบเอกอลงกรณ์ ประชากูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายเทพนรินทร์ ค้ำชู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางภัชรี โนสูงเนิน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาววลัยรัตน์ แก่นท้าว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน