เทศบาลตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
https://www.cnb.go.th
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายคุณานนต์ หินเธาว์
นายกเทศมนตรีตำบลชนบท
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
20930   คน
เริ่มนับวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564

กองคลัง

นางนงลักษณ์ พวกเมืองพล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประเสริฐ ไชยศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวกนกอร คงโพธิ์น้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางอรอุมา อินทร์แสน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวธนวัน สีเนหันหา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวอัญชลี บุญมีศิริกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวทิพวัลย์ แต่งพงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอุบลรัตน์ สุจริต
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน