คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลชนบท
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช